کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان15500000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان17500000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان21500000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان28500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان31500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان38500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان41000000
کول گازی جنرال طرح لبخند48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان53500000
کول گازی جنرال طرح لبخند60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان61500000
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان16500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان18500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان22500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان31500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان37500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان41500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان43500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان55500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان64500000