کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان25500000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان30500000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان40500000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان50500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان56500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان68500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال طرح لبخند48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال طرح لبخند60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان118500000
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان27500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان31500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان41500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان51500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان56500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان124500000