کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان19800000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان22200000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان28500000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان35500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان41500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان45500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان48500000
کول گازی جنرال طرح لبخند48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان65500000
کول گازی جنرال طرح لبخند60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان83500000
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان21500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان24500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان32500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان41000000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان46500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان48500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان52500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان75500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان84500000