کولر گازی جنرال گاز R410 مصرف انرژی A

لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ ZH مصرف انرژی A با گاز R410 دارای 5 سال گارانتی شرکتی معتبر و نصب رایـــــگان
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ZH9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان16200000
کول گازی جنرال مدل ZH12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان18800000
کول گازی جنرال مدل ZH18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان24800000
کول گازی جنرال مدل ZH24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان30500000
کول گازی جنرال مدل ZH30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان37500000
کول گازی جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان42500000
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان48800000
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان64500000
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان72500000
لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ ZH مصرف انرژی A با گاز R410 دارای 5 سال گارانتی شرکتی معتبر و نصب رایـــــگان
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان15200000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان17200000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان21500000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان25500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان28500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان39500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان43500000
کول گازی ایستاده جنرال 48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان50500000
کول گازی ایستاده جنرال 60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان61500000