کولر گازی جنرال گاز R410 مصرف انرژی A

لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ ZH مصرف انرژی A با گاز R410 دارای 5 سال گارانتی شرکتی معتبر و نصب رایـــــگان
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ZH9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان27500000
کول گازی جنرال مدل ZH12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان31500000
کول گازی جنرال مدل ZH18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان42000000
کول گازی جنرال مدل ZH24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان52000000
کول گازی جنرال مدل ZH30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان61000000
کول گازی جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان79500000
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان125500000
لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ ZH مصرف انرژی A با گاز R410 دارای 5 سال گارانتی شرکتی معتبر و نصب رایـــــگان
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان25500000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان30500000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان41000000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان50500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان56500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان73500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال 48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال 60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان11/1500000