کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان33500000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان37500000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان47500000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان53500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان76500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان98500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال طرح لبخند48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال طرح لبخند60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان168500000
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان35500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان42500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان54500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان63500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان72500000
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی جنرال مدل ار تی سی RTC60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان174500000