کولر گازی جنرال گاز R410 مصرف انرژی A

لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ ZH مصرف انرژی A با گاز R410 دارای 5 سال گارانتی شرکتی معتبر و نصب رایـــــگان
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ZH9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان35500000
کول گازی جنرال مدل ZH12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان43500000
کول گازی جنرال مدل ZH18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان56000000
کول گازی جنرال مدل ZH24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان66500000
کول گازی جنرال مدل ZH30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان78500000
کول گازی جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان105500000
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان185500000
لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ ZH مصرف انرژی A با گاز R410 دارای 5 سال گارانتی شرکتی معتبر و نصب رایـــــگان
کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال طرح لبخند9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان32500000
کول گازی جنرال طرح لبخند12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان37500000
کول گازی جنرال طرح لبخند18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان46500000
کول گازی جنرال طرح لبخند24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان53500000
کول گازی جنرال طرح لبخند30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان68500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان85500000
کول گازی جنرال طرح لبخند36000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال 48000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال 60000 هزارR22B5 متر5 سالهرایـــگان165500000