کولرگازی-جنرال-طرح-لبخند-شکار-استیل

کولر گازی جنرال طرح لبخند

لیست قیمت نمایندگی فروش ویژه کولر گازی جنرال طرح لبخند گاز R410 مصرف انرژی A و

گاز R22 مصرف انرژی B از کمپانی جنرال کوول هیت و شکار یا اس اچ تروپیکال

Cooler Gas General Cool-Haet Shkar SH T3
کولر گازی جنرال طرح لبخند 12000
GNR-12 GW ANR
کولر گازی جنرال طرح لبخند 18000
GNR-18 GW ANR
کولر گازی جنرال طرح لبخند 24000
GNR-24 GW ANR
کولر گازی جنرال طرح لبخند 30000
GNR-30 GW ANR
کولر گازی جنرال طرح لبخند 36000
GNR-36 GW ANR
GNR-12 SGW AA
GNR-18 SGW AA
GNR-24 SGW AA
GNR-30 SGW AA
GNR-36 SGW AA